Vedtægter

Vedtægter pr. 4/6-2021

§1: Navn

§1 stk. 1: Navnet på foreningen er Molekylær Medicinsk Forening.

§1 stk. 2: Det engelske navn er Student Association of Molecular Medicine.

§2: Formål:

§2 stk. 1: Formålet med foreningen er at sikre et godt studiemiljø fagligt og socialt samt at promovere uddannelsen.

§3: Medlemskab og kontingent:

§3 stk. 1: Medlemmerne i MMF har betalt kontingent.

§3 stk. 2: Kontingentets størrelse for de enkelte typer medlemskab bestemmes af bestyrelsen.

§3 stk. 3: Ordinære medlemmer har tilknytning til studiet.

§3 stk. 3.1: Studerende ved (AU/Natural Sciences+Health) kan optages som molekylærbiologiske medlemmer.

§3 stk. 4: Tilknytning bestemmes af bestyrelsen.

§3 stk. 5: Bestyrelsen kan til enhver tid lukke for optaget af molekylær biologiske medlemmer

§3 stk. 6: Molekylærbiologiske medlemmer har adgang til en række af foreningens arrangementer som bestemmes af bestyrelsen.

§4: Generalforsamling:

§4 stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste organ.

§4 stk. 2: Generalforsamlingen holdes to gange årligt.

§4 stk. 3: Generalforsamlingen varsles 14 dage forinden.

§4 stk. 4: Alle ordinære medlemmer i foreningen kan stille op til valg.

§4 stk. 4.1: Molekylær biologiske medlemmer kan ikke stille op til valg.

§4 stk. 5: Alle ordinære medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen

§4 stk. 5.1: Molekylær biologiske medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

§4 stk. 6: Nye vedtægter vedtages ved 2/3 flertal.

§4 stk. 7: Foreningens økonomi fremlægges og godkendes på generalforsamlingen.

§5: Bestyrelse:

§5 stk. 1: Bestyrelsen består af otte medlemmer (formand, næstformand, kasserer, web-administrator, partneransvarlig og 3 menige medlemmer).

§5 stk. 2: Valg til bestyrelsen sker to gange årligt (fire bestyrelsesmedlemmer til valg på studieårets første generalforsamling og fire bestyrelsesmedlemmer til studieårets anden generalforsamling).

§5 stk. 2.1: Den øvrige bestyrelses konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen

§5 stk. 3: Der vælges to suppleanter.

§5 stk. 4: Formanden og kassereren er tegningsberettigede og har ret til at afgive formueretligt bindende løfter og indgå gensidigt bebyrdende aftaler på foreningens vegne. De to må individuelt disponere over foreningsmidler.

§5 stk. 5: Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

§6: Pengeforbrug:

§6 stk. 1: Foreningens økonomiske midler bruges i henhold til § 2.

§7: Mistillidsvotum:

§7 stk. 1: Ved mistillidsvotum indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen.

§7 stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom, ledsaget af nøjagtig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 5 uger efter bestyrelsens modtagelse af begæringen. Indkaldelse sker skriftligt til alle medlemmer med angivelse af både dagen og dagsorden. Vedtagelse sker ved almindelig flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der kan kun vedtages punkter, der er sat på dagsorden.

§8: Opløsning af foreningen.

§8 stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

§8 stk. 2: Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§9: Eksklusion:

§9 stk. 1: Bestyrelsen har beføjelser til at ekskludere menige ordinære medlemmer og molekylær biologiske medlemmer, såfremt disse handler i strid med foreningens formål.

§10: Udvalg:

§10 stk. 1: De udvalg som hører under foreningen skal have en formand.

§10 stk. 2: Umiddelbart efter hver generalforsamling konstitueres foreningens udvalg.